Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija auttaa arjen mutkissa

Työkyvyn muuttuessa voidaan joutua arvioimaan uudelleen tulevaisuutta työelämässä. Tilanne ei välttämättä edellytä työnteon lopettamista, vaan muutoksia työtavoissa ja –tehtävissä. Tässä pohdinnassa avainasemassa on työntekijä itse, joka parhaiten tuntee oman tilanteensa ja toiveensa jatkon suhteen. Ammatillista tukea muutostilanteeseen saa työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijalta, joka yhdessä työntekijän kanssa selvittää mitä mahdollisuuksia esim. sosiaalivakuutus- ja palvelujärjestelmä tarjoavat.

Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla työntekijän työssä jatkamista voidaan tukea. Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat esim työkokeilu ja koulutus eri muodoissaan. Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu aloitetaan silloin, kun huomataan, että työntekijällä on vaikeuksia selviytyä työstään ja/tai työntekijällä alkaa olla jatkuvia poissaoloja työstään. Työkykyä uhkaavaan tilanteeseen on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suunnitelman laatimisen tavoite ja hyöty yritykselle

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatimisen tavoitteena on, että työntekijälle löytyisi sellainen työ, jota hän pystyy tekemään ja/tai minkä tekemiseen hän on motivoitunut. Suunnitelman laatimisen myötä voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä sekä niistä koituvia kustannuksia. Yrityksen on mahdollista vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuihin ja maksuluokkaansa ammatillisen kuntoutuksen kautta.

Ammatillinen kuntoutus on aina suunnitelmallista ja tavoitteeseen pyrkivää. Työntekijälle annetaan tietoa työkokeilusta, työhön valmennuksesta, koulutusmuodoista ja –vaihtoehdoista sekä taloudellisista tukimuodoista. Työntekijä sitoutetaan suunnitelman laadintaan ja eteenpäin viemiseen. Suunnittelu toteutetaan työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijan ja työntekijän välisinä tapaamisina. Asiantuntija toimii yhteistyössä työntekijän oman työterveyslääkäri-hoitajatiimin kanssa, ja on tarvittaessa yhteydessä työnantajaan.

Finlan asiantuntijat apunanne

Finlassa työntekijän työkyvyn tukemisen apuna toimii työterveyteen erikoistunut asiantuntijatiimi, joka koostuu työterveyshuollon erikoislääkäristä, työterveyshoitajasta, työfysioterapeutista, työpsykologista sekä työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijasta. Työterveystiimin tavoitteena on yhdessä yrityksen kanssa parantaa henkilöstön työ- ja toimintakykyä.