SPIRAL-peli osana ammatillista kuntoutusta – Finla Työterveys mukana kehittämishankkeessa

Finla Työterveys Oy on ollut osatoteuttajana mukana KELAn rahoittamassa ja Kuntoutussäätiön toteuttamassa ”SPIRAL-pelin uudet muodot”-kehittämishankkeessa, ja kaksi vuotta kestänyt hanke on nyt loppumetreillä. Hankkeessa kehitettiin SPIRAL-lautapeliä, jota käytetään kuntoutuksen apuna eri kohderyhmille. Sen avulla yksilö arvioi omaa toimintakykyään ja konkretisoi kuntoutuksen päämääriään. Uusille innovaatioille on tarvetta kuntoutuksen kentällä, ja pelien käyttö kuntoutuksessa onkin lisääntynyt viime vuosina.

Finlan osuus hankkeessa oli SPIRAL-menetelmän kehittäminen ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmälle. Menetelmä on tarkoitettu kuntoutuksen tavoitteen asettamiseen. Hankkeen tutkimusosuuteen osallistuivat Finlan kautta KELAn KIILA-kuntoutukseen lähtevät asiakkaat.

KIILA-kuntoutuksesta apua työ- ja toimintakykyyn sekä työssä jaksamiseen

KIILA-kuntoutus on ryhmämuotoinen ammatillinen kuntoutus työssä käyville. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää yksilön työ- ja toimintakykyä ja työssä jaksamista. Kaikilla elämän osa-alueilla on merkitystä elämänlaatuun ja työkykyyn. Siksi KIILA-kuntoutuksessa ei pureuduta ainoastaan yksilön fyysiseen toimintakykyyn, vaan ihminen otetaan huomioon laaja-alaisesti kokonaisuutena. Aihealueet käsittelevät esimerkiksi rentoutumista, ajanhallintaa, unta ja tunne-elämää. Lisäksi kuntoutuksessa perehdytään työpaikan toimintatapoihin ja työolosuhteisiin.

Ammatillisessa kuntoutuksessa pidetään yllä tiivistä yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä, jotta työkykyä saadaan tuettua mahdollisimman tehokkaasti. Työterveyshuolto tunnistaa työkyvyn riskit sekä oikean ajankohdan kuntoutukselle ja on tukena koko kuntoutuksen ajan ja sen jälkeen. KIILA-ryhmistä on saatu hyvää palautetta etenkin vertaistukeen liittyen. Vaikka ryhmässä edetään omien tavoitteiden pohjalta, ryhmän vertaistuki kantaa pitkälle.

Pelillinen elementti helpottaa keskustelua ja auttaa tavoitteiden asettamisessa

Tutkimuksessa vertailtiin kontrolliryhmän tavoitteiden asettamisen prosesseja niiden kuntoutujien prosesseihin, joiden kanssa tavoitekeskustelua alustettiin SPIRAL-menetelmän kysymyksillä. Tutkimuksen pohjalta havaittiin, että SPIRAL-lautapelin kysymykset toimivat yhtenä kuntoutuksen motivoinnin välineenä. Kuntoutujat saivat paremman käsityksen oman kuntoutuspolkunsa tavoitteista verrattuna niihin, jotka eivät alustaneet tavoiteasettelua SPIRAL-kysymyksillä. Tavoitteiden asettaminen koettiin itselle tärkeäksi ja se myös nopeutui SPIRAL-kysymysten käsittelyn myötä.

”SPIRAL-lautapelistä on useita erilaisia versioita, jotka on suunnattu eri kohderyhmille. Hankkeen aikana Finlassa kehitettiin kortit ja vastauslomakepohja ammatillista kuntoutusta varten. Tätä ammatillista kuntoutusta varten suunniteltua peliä on nyt testattu KELAn KIILA-kuntoutuksessa. Koemme, että sen avulla päästään keskustelemaan helpommin vaikeammistakin asioista. Monien asioiden esille nosto on helpompaa, kun keskustelussa on pelillinen elementti mukana. Lautapelissä edetään metsäpolkua pitkin, mikä symboloi eteenpäin vievää kuntoutuspolkua. ”, kertoo Finlan sosiaalialan asiantuntija Kirsi Niittymäki.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää paitsi kuntoutujan motivaation, myös kuntoutuksen seurannan kannalta. Motivaatio kantaa kuntoutuksessa pitkälle, kun tavoite on tarpeeksi konkreettinen ja itselle tärkeä.

”On saatu palautetta, että hauskuus ja asioiden kepeämpi käsittelymuoto tuottavat parempaa tulosta. Kuntoutujat ovat kommentoineet, että tällä tavalla on mukavampi käsitellä asioita kuin pelkillä luennoilla. SPIRAL on menetelmänä hyvin konkreettinen, mutta sen avulla käsitellään abstrakteja asioita, kuten motivaatiota. Menetelmä tuottaa laaja-alaista pohdintaa ja keskustelua, kun abstrakteja asioita aletaan sanallistaa.”, Niittymäki lisää.

Kysymyksiä voidaan hyödyntää ammatillisessa kuntoutuksessa myös ilman pelilautaa käyttämällä SPIRAL-lomaketta.

Kuntoutus on mielenkiintoista, luovaa ja tavoitteellista toimintaa – Lähde rohkeasti mukaan!

Lue lisää SPIRAL-pelistä Kuntoutussäätiön sivuilta.