Luottamuksellisuus työterveyshuollossa – mitä tietoja työterveyshuolto saa luovuttaa työnantajalle?

Työterveyspalveluja käyttäneitä työntekijöitä ei yksilöidä

Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään työterveyshuollon laajuus, eli se, mitä työterveyshuollon palveluita työnantaja työntekijöilleen maksaa. Lakisääteinen työterveyshuoltosopimus ei sisällä sairaanhoitopalveluja, mutta valtaosa suomalaisista työnantajista sisällyttää sopimukseen myös työntekijöiden sairaanhoitopalvelut.

Työnantajan on voitava varmistua siitä, että työterveyspalveluja käyttäneet henkilöt ovat työnantajan työntekijöitä ja että käytetyt palvelut ovat solmitun työterveyshuoltosopimuksen mukaisia. Tämän vuoksi työterveyshuoltosopimuksen solminut työnantaja toimittaa työterveyshuoltoon laillisesti nimilistan työntekijöistään.

Jotta työterveyspalveluita käyttänyttä työntekijää ei pystytä yksilöimään, työterveyshuollosta lähetetään laskutuksen yhteydessä erillinen listaus käynnin tyypeistä (esim. lääkärikäynti) ja erillinen listaus työntekijöistä, jotka ovat käyttäneet työterveyshuoltopalveluja laskutuskauden aikana. Tällöin työnantajan tietoon ei tule työntekijöiden ongelmien tai sairauksien laatua, eikä käyntejä voida yksilöidä. Jos laskutuskauden aikana vain yksi yrityksen työntekijä on käyttänyt työterveyspalveluja, on laskutuskautta mahdollista pidentää.

Laskutuksessa työterveyshuollon tulee antaa työnantajalle kaikki laskutuksen kannalta oleellinen tieto kuitenkin niin, että salassapitovelvollisuutta noudatetaan. Työnantaja saa käyttää laskutuksen tietoja ainoastaan laskutuksen käyttötarkoitukseen tai laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseen, vaikka tiedoista olisikin epäsuorasti pääteltävissä, kenen terveydentilatiedoista on kyse. Laskutuksen tietoja käsittelevillä henkilöillä on tietoihin liittyen vaitiolovelvollisuus, ja laskutusaineistoa on muutenkin käsiteltävä siten, että salassapitosäännöksiä noudatetaan.

Missä tapauksessa tietoja täytyy luovuttaa?

Työterveyshuoltolaissa määritellään, että työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuoltotehtävissä toimivilta henkilöiltä sellaisia näiden asemansa perusteella saamia tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta (Työterveyshuoltolaki 17§). Mikäli työnantaja esittää työterveyshuollolle lakiin tai työntekijän kirjalliseen suostumukseen perustuvan oikeuden saada tietoa yksittäistä työntekijää koskevista toimenpiteistä, täytyy tietoja siinä tapauksessa luovuttaa. Työnantajalla ei kuitenkaan koskaan ole pääsyä työterveyshuollon rekistereihin.

Lisäksi työterveyshuollosta ei luovuteta lääkärintodistusta työnantajalle ilman työntekijän kirjallista suostumusta, vaan lääkärintodistuksen esittäminen työnantajalle on työntekijän vastuulla.

Mitä tietoja työnantaja saa luovuttaa työterveyshuollolle?

Työnantajalla on oikeus luovuttaa työntekijän antama työkykyä koskeva lääkärintodistus työterveyshuollolle, jos työterveyshuolto tarvitsee sitä tehtäviensä toteuttamiseen. Työntekijällä on kuitenkin oikeus kieltää todistuksen luovuttaminen, ja työntekijää on selkeästi informoitava tästä kielto-oikeudesta etukäteen. Kuitenkin työntekijöiden sairauspoissaolojen ajankohdista ja kestoista työnantaja saa informoida työterveyshuoltoa ilman erillistä lupaa.

Lisää tietojen käsittelystä työterveysyhteistyössä voit käydä lukemassa tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama