Työterveyslaitoksen laatukysely: Finla Työterveydellä erinomaiset edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua

Työterveyslaitos toteutti keväällä 2018 laatukyselyn, johon vastasi 158 yksikköä. Asiakasyritysten omista Finla Työterveys ylsi kyselyssä ainoana erinomaiseen laatuun. ”Olemme erittäin ylpeitä saavuttamastamme tuloksesta kyselyssä. Työterveyshuoltoon erikoistuneena yrityksenä olemme panostaneet laadukkaaseen palveluun koko toimintahistoriamme ajan ja jokainen meistä Finlassa tekee joka päivä töitä laadun ylläpitämiseksi”, toteaa Finlan toimitusjohtaja Anu Pekki.

Laatutasoluokituksen asteikossa on neljä luokkaa: 1) laadukkaan työterveyspalvelun toteuttamisen edellytykset jäävät alle perustason, 2) yksiköllä on perusedellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua, 3) yksiköllä on hyvät edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua ja 4) yksiköllä on erinomaiset edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua.

Erinomaiset edellytykset tuottaa laadukasta työterveyspalvelua oli yhdellä yksiköllä, hyvät edellytykset 63 yksiköllä (39 %), tyydyttävät edellytykset 81 yksiköllä (51 %) ja heikot edellytykset 14 yksiköllä (9 %).

Finla Työterveys on ollut mukana valtakunnallisessa Työterveyshuollon laatuverkostossa sen perustamisesta 2016 lähtien. Yhtenä verkoston tavoitteena on kehittää valtakunnallinen laatumittaristo ja tasoluokitus työterveyspalveluiden laadun arviointia varten. Yhteisen kehittämistyön tuloksena syntyi ensimmäinen työterveyshuollon laatuverkoston jäsenille suunnattu laatukysely. Työterveysyksiköt voivat käyttää kyselyn tietoja oman toimintansa kehittämiseen sekä oman toiminnan vertailuun muihin yksiköihin nähden.

Finla sai hyvät tulokset monella osa-alueella

Tasoluokituksessa on kuusi arvioitavaa osa-aluetta: pätevät resurssit, työterveysyhteistyö, palveluprosessit, laatujärjestelmä, asiakastyytyväisyys ja kustannukset. Jokainen osa-alue pisteytetään omilla kriteereillä, maksimipistemäärä yhteensä oli 100, Finla sai parhaana yksikkönä tuloksen 80 pistettä.

Pätevä ja työterveyshuoltoon erikoistunut henkilökunta on Finlan toiminnan ydin, työntekijöitä Finlassa on tällä hetkellä 155 henkeä. Lääkäreistä 67%, työterveyshoitajista 96%, työfysioterapeuteista 94% ja asiantuntijoista (psykologit ja sosiaalialan asiantuntijat) 56% on työterveyshuoltoon erikoistuneita. Kyselyn tuloksissa yleisellä tasolla nostettiin esiin sosiaalialan asiantuntijoiden puute monissa yksiköissä. Finlassa on useampi työterveyshuoltoon pätevöitynyt sosiaalialan asiantuntija, jotka toimivat tiiviisti yritysten moniammatillisissa tiimeissä.

”Laadukkaan työterveystoiminnan ytimessä on toimialan ymmärtäminen ja matalan kynnyksen yhteistyö asiakasyrityksen kanssa. Esimerkiksi nykyinen raportointityylimme on luotu yhdessä asiakasyritysten kanssa ja kehitämme raportointia jatkuvasti ennakoivampaan suuntaan. Olemme testanneet myös palautteen keräämistä työterveysneuvotteluista, työpaikkakäynneistä ja terveystarkastuksista, valitettavasti palautteiden määrä on jäänyt vähäiseksi, kuten monesti palautetta kerättäessä käy”, kertoo Anu Pekki.

Työntekijöiden, työpaikan ja työterveyshuollon hyvällä yhteistyöllä moni työkykyyn vaikuttava asia on löydettävissä ja hoidettavissa jo ennen sairauspoissaoloja. Finla Työterveydessä on huomattu, että ennaltaehkäisevässä työssä onnistuminen vaatii pitkäjänteistä ja luottamukseen perustuvaa työtä myös niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät aktiivisesti itse hakeudu työterveyshuoltoon.

Asiakastyytyväisyyttä, sekä henkilö- että organisaatioasiakkaiden, seurataan Finla Työterveydessä vuosittain. Tämän vuoden tyytyväisyyskyselyn mukaan Finlan organisaatioasiakkaat olivat tyytyväisiä etenkin saamaansa palveluun, yhteistyöhön ja tiedottamiseen. Avoimissa vastauksissa kiitosta tuli myös digitaalisista kanavista ja helposta asioinnista. Tänä vuonna henkilöasiakkaiden asiakas-tyytyväisyyskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa tekstiviestikyselynä, mikä nosti vastausprosenttia selvästi. Henkilöasiakkaiden yleinen tyytyväisyys Finla Työterveyden palveluihin oli 8,8 asteikolla 4–10 ja vastaanottokäynti saavutti erinomaisen keskiarvon 9,1. Avoimissa palautteissa henkilöasiakkailta kiitosta tuli erityisesti asiantuntevasta ja hyvästä palvelusta.

 

Lisätiedot:
Anu Pekki, toimitusjohtaja, anu.pekki@finla.fi, 050 367 3060
Työterveyslaitoksen julkaisun aiheesta voit lukea täältä: https://www.ttl.fi/tyoterveyshuollon-laadussa-paljon-parannettavaa/