Sairauspoissaolot kasvussa vuonna 2022 – tuki- ja liikuntaelinsairauksien poissaolot sen sijaan vähenivät merkittävästi

Hengityselindiagnooseilla kirjatut poissaolot kasvoivat merkittävästi vuonna 2022.

Finlan asiakasyrityksissä oli vuonna 2022 henkilömäärään suhteutettuja sairauspoissaoloja keskimäärin 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua oli merkittävä määrä kaikilla muilla toimialoilla paitsi kauppa-, ravintola- ja majoituspalveluissa, jonka osalta sairauspoissaolot pysyivät edellisvuoden tasolla. Positiivisiakin muutoksia tapahtui, sillä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät keskimäärin 19 % vuoteen 2021 verrattuna.

Hengitystieinfektiot lisääntyivät

Suurin huomio poissaolotilastoissa kiinnittyy hengityselinsairauksista johtuviin poissaoloihin. Hengityselindiagnooseilla kirjatut poissaolot kasvoivat merkittävästi vuonna 2022, sillä kasvua vuoteen 2021 oli 80 %. Kasvua oli kaikilla toimialoilla. Kun tähän lisätään koronainfektioiden diagnoosit, jotka tautiluokituksessa lukeutuvat eri pääryhmään, hengityselinsairauksista johtuvien poissaolopäivien nousua oli vuoden aikana henkilötasolla n. kahden päivän verran. Jos tarkastelemme näiden poissaolojen pituuksia, yli kolmen päivän yhtäjaksoiset poissaolot lisääntyivät. Kokonaisuutta tarkastellen sairauspoissaolopäivien kasvu selittyykin lähes yksinomaan hengitystieinfektioiden lisääntymisellä ja niiden keston pidentymisellä.

Hengitystieinfektioita on siis ollut enemmän liikkeellä, mutta ne ovat olleet myös aiempaa sitkeämpiä ja siten johtaneet aiempaa pidempiin poissaoloihin. Koronapandemian myötä yrityksissä alleviivattiin työntekijöiden roolia tautien levittäjinä: hengityselinsairauksista johtuvien poissaolopäivien kasvu voi siis osin selittyä myös sillä, että yrityksissä on huolehdittu korostetusti hygieniasta ja siitä, että työntekijät eivät tule sairaana töihin. Samanaikaisesti on kuitenkin saattanut esiintyä tilanteita, joissa työpäivä on tehty etänä lievän hengitystieinfektion aikana, jolloin kaikki sairastavuus ei edes ilmene tilastoissamme ja luvut eivät siten anna kokonaiskuvaa koko sairastavuudesta vuonna 2022.

Positiivisia muutoksia

Positiivisiakin muutoksia on tapahtunut yleisestä sairauspoissaolopäivien määrän noususta huolimatta. Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät keskimäärin 19 % vuoteen 2021 verrattuna. Kehitys oli samansuuntainen kaikilla toimialoilla. Suurin muutos tapahtui kauppa-, ravintola- ja majoituspalveluiden toimialalla, jossa poissaolot vähenivät tämän diagnoosipääryhmän osalta 29 %. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta sekä alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä että niiden pituus kehittyivät suotuisasti.

Mielenterveyden diagnoosien poissaolot vähenivät keskimäärin 6 %, mutta tämän osalta on hyvä huomata toimialojen väliset isot erot, sillä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla mielenterveyden poissaolot kasvoivat 36 %, kun taas kauppa-, ravintola- ja majoituspalveluissa ne laskivat 27 %. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla poissaolojaksoja alkoi enemmän, mutta niiden kesto pysyi samana, jos tarkastellaan lyhyiden (1–3 pv) ja tätä pidempien poissaolojen osuutta. Pitkien poissaolojen osalta yli 30 päivän poissaolot lisääntyivät merkitsevästi, mikä selittää osaltaan näiden poissaolojen kasvua toimialalla. Kauppa-, ravintola- ja majoituspalveluiden osalta puolestaan poissaolojaksoja alkoi paitsi vähemmän, niin myös niiden kesto muuttui lyhyiden poissaolojen kasvattaessa osuuttaan ja pidempien poissaolojen sisällä yli 30 päivän poissaolojen osuuden laskiessa.

Tiivis yhteistyö Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa johti erinomaisiin tuloksiin

Kuten edellä todettiin, suurimmat positiiviset muutokset vuonna 2022 tapahtuivat kauppa, ravintola- ja majoituspalveluiden toimialalla, jossa tuki- ja liikuntaelinsairauksien poissaolot vähenivät 29 % ja mielenterveyden 27 %.

Koronainfektiotilanne Suomessa aiheutti kaupan alalla ison muutoksen sekä työmäärän kasvamisena, että infektioriskin lisääntymisenä. Pirkanmaan Osuuskaupan ja Finla Työterveyden yhteistyö tiivistyi vahvasti tässä tilanteessa, moniammatillinen tiimi on yhdessä yrityksen kanssa pohtinut aktiivisesti myös uusia mahdollisia keinoja auttaa.

Yrityksessä haluttiin panostaa siihen, että työntekijät voivat työskennellä mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa alueellisesta infektiotilanteesta huolimatta. Samanaikaisesti ei kuitenkaan unohdettu, että tuki- ja liikuntaelinoireiden ja mielenterveysoireiden ennaltaehkäisy on työtä, johon pitää panostaa pitkäjänteisesti. Pirkanmaan Osuuskaupassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien poissaolot vähenivät 21 % ja mielenterveyden poissaolot huikeat 35 %.

Finlassa on panostettu niin Pirkanmaan Osuuskaupan, kuin muidenkin asiakkaiden kanssa moniammatillisen työn hyödyntämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi matalan kynnyksen ohjanta ja tuki vastuutyöterveyshoitajan tai mielen hoitajan vastaanotolla, ja niistä oikea-aikaisesti ohjaaminen työterveyspsykologille tai työfysioterapeutille korostuu. Moniammatillisella hoito-otteella on saatu hyviä tuloksia mm. masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa. Hoitosuunnitelmat tehdään selkeästi ja siten, että myös asiakas tietää, mitä ja missä vaiheessa tulee tapahtumaan. Samalla toteutuu myös aktiivinen asiakkaan hoidon seuraaminen.

Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijät ovat voineet käydä entistä matalamman kynnyksen työhyvinvointikeskusteluja yhdessä oman vastuutyöterveyshoitajan ja esihenkilönsä kanssa. Näissä voidaan puuttua etenkin nuorten mieltenterveyden haasteisiin varhaisessa vaiheessa, ja saadaan myös esihenkilön tuki mukaan.

Tuki- ja liikuntaelinoireisille on tehty yksilöllisiä ergonomiaohjauskäyntejä työpisteisiin kaikille ketjutasoille. Eri toimipisteissä on myös järjestetty luentoja ja useille ryhmille on annettu ergonomiaohjausta. Kiila-kuntoutuksen seurannat ja ryhmäkäynnit pyörivät nyt myös koronan jälkeen.

Työn mukautuksia ja joustoja sekä osasairauspäivärahan ja muokatun työn käyttöä jatkettiin myös aktiivisesti. Oikea-aikainen työterveyshuollon päätöksellä tehtävä työkokeilu on madaltanut monen kynnystä palata työhön ja saada sairauspoissaolo katkeamaan. Työkokeilu on voitu suunnitella eri tehtävään ja ns. ylimääräisenä työntekijänä, mikä poistaa painetta työhön paluussa tai siellä jatkamisessa. Työkykyyn liittyvissä tapaamisissa pyritään vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja huomaamaan myös hyvin sujuvia asioita sekä vahvuuksia, ja suuntaamaan ajatuksia siihen, mikä kaikki on mahdollista.

Myös esihenkilöille tarjottiin uudessa tilanteessa mahdollisimman suora yhteys työterveyteen. Esihenkilöiden kanssa pidetään mm. säännöllisesti esihenkilö-teamsit, jolloin esille nouseviin asioihin ja kysymyksiin on mahdollista saada työterveyshuollon ammattilaisilta nopeasti tukea. Tämä näkyi aktiivisena tiedottamisena ja vuoropuheluna henkilöstön kanssa.

Finlan vertailuluvuissa on mukana sekä Finlassa myönnetyt sairauspoissaolot, että ne esihenkilöiden luvalla olevat ja Finlan ulkopuolella kirjoitetut poissaolot, joista yritykset ovat ilmoittaneet Finlaan. Tilastot on laskettu noin 30 000 henkilön aineistolla.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Finlan matalan kynnyksen palvelut tukevat mielen hyvinvointia
Case Pirkanmaan Osuuskauppa: Kohdennetut toimet vähensivät poissaoloja 50%

Pirkanmaan Osuuskauppa