Työturvallisuus on kaikkien asia

Me kaikki voimme varmasti allekirjoittaa ajatuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla töistä terveenä kotiin. Siksi työturvallisuuteen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja sen kehittämiseen kannattaa osallistaa koko työyhteisö.

Työturvallisuuden lähtökohtana on työhön liittyvien riskien ja työympäristön kartoittaminen. Työnantajan tulee siis olla selvillä työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden hallinnasta, mutta myös huolehtia siitä, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehdä työnsä turvallisesti. Lain mukaan työnantaja on velvollinen myös järjestämään henkilöstölleen työterveyshuollon.

Sen lisäksi että työantaja ja työpaikan esimiehet ovat laillisesti vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä, on selvää, että turvalliset työolosuhteet ja hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavuuden perusta. Kun työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota, se näkyy sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähenemisenä, ja näin ollen vähentää näistä aiheutuvia kustannuksia.

”Jokaisen työpaikan turvallisuutta on aina mahdollista kehittää. Koska työ elää jatkuvassa muutoksessa, työympäristöä ja työhön liittyviä riskejä on tarpeen tarkastella jatkuvasti.”, toteaa Finlan työterveyshoitaja Arto Alhainen.

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa

Vaikka työnantajalla ja työpaikan esimiehillä on suuri vastuu työturvallisuuden toteutumisen kannalta, voi jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa siihen omalta osaltaan. Työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä ilmoittamaan havaituista vaaratilanteista työnantajalle. Turvallinen työpaikka edellyttää siis hyvää yhteistyötä ja oikeanlaista suhtautumista työturvallisuuden edistämiseen.

Työturvallisuusasiat osaksi arkea hyvällä organisoinnilla

Työturvallisuusasioissa kannattaa tehdä yhteistyötä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa

”Koska työturvallisuuden perustana on tietoisuus työhön liittyvistä riskeistä ja niiden säännöllinen arvioiminen, riskien kartoittamisessa kannattaa hyödyntää työterveyshuollon asiantuntijuutta. Työterveyshuolto tuntee työn ja sen tekijät, ja tarjoaa tarpeen mukaan moniammatillisen avun riskien kartoittamiseen.”, Arto Alhainen lisää.

Työturvallisuutta on helpompi organisoida, mikäli sille on asetettu selkeä tavoite. Tavoitetta kohti kannattaa pyrkiä levittämällä positiivista suhtautumista työturvallisuuteen liittyen ja näyttämällä itse hyvää esimerkkiä: työturvallisuuden voi ottaa osaksi arkea kiinnittämällä huomiota toimiviin työaikaratkaisuihin, työn sujuvuuteen ja siihen, että henkilöstön ammattitaito pysyy ajan tasalla. Samalla edellytetään ja valvotaan, että työturvallisuusohjeita noudatetaan asianmukaisesti.

Hyvä ja positiivinen ilmapiiri sekä yhdessä tekeminen vaikuttavat myönteisesti siihen, miten henkilöstö sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen.
Työturvallisuus kannattaa myös nostaa esille säännöllisesti. Työpaikalla voidaan kehittää esimerkiksi työturvallisuuden vuosikello, jossa nostetaan kuukausittain esille jokin työturvallisuuden teema. Työturvallisuusasioille kannattaa muutenkin varata oma, keskustelulle pohjautuva osuutensa esimerkiksi palavereista, jolloin ne pysyvät jatkuvasti pinnalla.