Stressi hallintaan: Miten me teimme sen?

Menestystarinoita: Fastems Oy Ab ja Finla Työterveys

Fastems ja Finla Työterveys ovat yhdessä mainio esimerkki siitä, millaisia tuloksia hyvällä ja ennakkoluulottomalla työterveysyhteistyöllä voidaan saavuttaa. Saavutus palkittiin huhtikuussa 2015 EU:n Hyvien käytäntöjen kilpailussa, jossa etsittiin innovatiivisella tavalla stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaa edistäneitä työyhteisöjä. Kuinka Fastems ja Finla saivat tämän aikaan ja mitä voimme yhteistyöstä oppia?

Lähtökohtana menestykselle on ollut Fastemsin yrityskulttuuri sekä arvomaailma: organisaatio on ollut motivoitunut kehittämään yrityskulttuuriaan tavalla, joka näkyy henkilöstön hyvinvoinnissa. Panostuksella on havaittu olleen myönteinen vaikutus myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Finla Työterveys on puolestaan pitkään panostanut aktiiviseen kumppanuuteen työterveysyhteistyössä, johon kuuluu ennaltaehkäisevien ratkaisujen tarjoaminen.

Työterveyspsykologi Airi Hietakangas ja johtava palvelupäällikkö Riikka Matilainen vastaanottivat kunniakirjan 8.5.2015 Tampereella.
Työterveyspsykologi Airi Hietakangas ja johtava palvelupäällikkö Riikka Matilainen vastaanottivat kunniakirjan 8.5.2015 Tampereella.

Vuonna 2009 Fastems aloitti tiiviimmän yhteistyön Finla Työterveyden kanssa. Yhteistuumin otettiin käyttöön Työterveyslaitoksen kehittämä Tikka-menetelmä (Työn Integroitu KokonaisKuormituksen Arviointi), johon kehitettiin erityinen ryhmäkeskustelun metodi yrityksen tarpeita ajatellen. Haluttiin, että työn sujuvuuteen liittyvistä tekijöistä voidaan puhua avoimesti, hyvässä hengessä. Ryhmäpohdinnoissa esille nousseita asioita puitiin rakentavasti työntekijöiden, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä. Tavoitteena oli miettiä ratkaisukeinoja, joilla työn sujuvuus toteutuu muutostilanteista huolimatta. Ryhmäkeskusteluiden ja palautetilaisuuksien rinnalla yksilökyselyt toivat puolestaan esille yksilöllisen tuen tarpeita, joihin tartuttiin työterveyden eri ammattilaisten avulla.

Tikka-metodia veti työterveyshuollon työterveyspsykologi ja työterveyshoitaja. Pitkäjänteisen yhteistyön seurauksena muutoksia on tapahtunut: työjärjestelyt, prosessien kuvaukset ja vastuiden määrittelyt ovat selkeytyneet sekä työtä helpottavia välineitä on otettu käyttöön ahkerammin. Tulokset näkyvät konkreettisesti myös sairauspoissaolojen vähentymisenä, irtisanoutumisten laskuna, yleisenä työtyytyväisyytenä, tuottavuutena ja tuloksentekokykynä sekä työntekijöiden sitoutuneisuuden korkeana tasona.

Fastems on siirtänyt fokuksen työhyvinvoinnin seuraamisessa ennaltaehkäisevään otteeseen, josta tämän Tikka-mallin toteutus on hyvä esimerkki: ongelmakohtiin on puututtu hyvissä ajoin ja vahvuuksia entisestään viety eteenpäin. Jatkossa yritys aikoo noudattaa saavutettua linjaa ja yhteistyö Finla Työterveyden kanssa jatkuu hyvässä hengessä.
Terveellinen työ - stressi hallinnassa
Terveellinen työ – Stressi hallinnassa –kampanjan kotisivut
Lue myös Fastemsin juttu palkinnosta täältä.