Stressi hallinnassa jatkuu!

Euroopan unionin mukaan jäsenvaltioiden tavoitteena on työllisyyden edistäminen sekä työolojen kohentaminen. Eurooppa 2020 strategiaan sisältyy, että työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin panostetaan koko työuran aikana. Erityisen huomion kohteena organisaatioiden terveys- ja turvallisuusstrategioissa ovat psykososiaalisten riskien tunnistaminen ja torjunta.

Positiivista sinänsä on, että osa psykososiaalisista riskeistä on vähentynyt 2005 lähtien. Pitkiä työ-päiviä tekeviä ihmisiä on vähemmän ja sosiaalinen tuki puuttuu entistä harvemmin. Työn epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt ja viidenneksellä työntekijöistä on edelleen pitkät työpäivät tai epäsäännölliset työajat. Psykososiaaliset riskit ovat huolenaiheena monessa organisaatiossa. Lähes 80% johtajista ilmoittaa huolenaiheeksi työperäisen stressin; ajalliset paineet, työn sisällölliset haasteet ja muutokset sekä ongelmat työssä suoriutumisessa. Työperäistä stressiä koko työajallaan tai suurimman osan työajasta ilmoittaa kokevansa 25% työntekijöistä Euroopassa ja sama osuus kertoo, että työolot tai sen piirteet vaikuttavat haitallisesti terveyteen. Miksi tämä on tärkeä haaste? Hyvinvointiin satsaaminen tuo säästöjä: ennaltaehkäisevä työ on kannattavaa yrityksille.

On osoitettu, että hyvinvointiin kohdistuvien vaarojen torjuminen ei ole yksittäinen tapahtuma vaan työympäristön muuttumista edellyttävä monivaiheinen prosessi, jossa kaikkia tarvitaan mukaan talkoisiin. Jäsennelty, osallistava prosessi on paras tapa toteuttaa toimenpiteitä organisaation tai kohdennetusti jonkin työyksikön osalta. Työntekijöiden ja esimiesten aktiivinen osallistuminen takaa parhaat tulokset!

Hyvä uutinen on, että näihin asioihin voidaan yhdessä vaikuttaa. Yhteinen keskustelu, kehittämiskohteiden jäsentäminen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toimintakulttuuri edistävät työntekijöiden kokemusta siitä, että heistä välitetään ja aidosti halutaan tehdä voitava. Tässä myös johdon rooli korostuu turvallisen ja välittävän organisaatiokulttuurin viestittäjänä.

Tukea ja asiantuntemusta saa työterveyshuollosta siitä, miten työhyvinvointiin tähtäävä prosessi voidaan käynnistää. Työterveyshuollon roolina on kulkea yritysten kumppanina ja auttaa.

Raportti: ”Psychosocial riskis in Europe: Prevalence and strategies for prevention
Airi Hietakangas
työterveyspsykologi