Lisäpotkua työurille TUURA – Työuran uurtaja -ryhmävalmennuksesta

Työuran uurtaja on Työterveyslaitoksen kehittämä ja pitkälle tutkima menetelmä, joka on nyt käytössä myös Finla Työterveydessä. TUURA – Työuran uurtaja on suunniteltu työntekijöiden ja esimiesten uranhallinnan, osaamisen kehittämisen ja henkisen hyvinvoinnin tueksi. Finlan työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija Sarita Ikkala kertoo valmennuksen vastaavan erityisesti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

”Työuran uurtaja on henkilöstöhallinnon ja työterveyden yhteinen työkalu, jossa työelämän muutokset ovat keskeinen osa menetelmän sisältöä. Valmennuksen oleellinen päämäärä on herätellä ajatusta elinikäisestä oppimisesta, sillä oppimista ja kehitystä tapahtuu läpi eliniän. Sen ymmärtäminen lisää voimavaroja ja oman osaamisen hyödyntämistä. Valmennuksessa pyritään ymmärrykseen siitä, miten työelämän muutoksia on mahdollista hallita. Keskeistä on pohtia, miten suhtaudutaan ristiriitatilanteisiin ja miten hyödynnetään omaa sosiaalista verkostoa sekä palautumiskeinoja, jotta pysytään pidempään työkykyisinä.”, Ikkala kertoo.

Työuran uurtaja -menetelmä perustuu aktiiviseen oppimiseen, ratkaisujen tunnistamiseen ja niiden harjoitteluun, vertaistukeen sekä ohjaajien myönteiseen palautteeseen. 16-tuntinen valmennus toteutetaan 10-20:n hengen ryhmissä, ja vetäjinä toimivat Työterveyslaitoksen kouluttamat ohjaajat; Finlassa työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijat.

”Työuran uurtaja on hyvin pitkälle strukturoitu menetelmä, eli se toteutetaan samalla kaavalla joka kerta. Ryhmän ohjaajat eivät ole asiantuntijaroolissa, vaan he ovat pikemminkin mahdollistajia: he huolehtivat konseptista ja pitävät huolta järjestyksestä, mutta työntekijöiden työskentely perustuu vertaisryhmätoteutukseen, eikä ole luentomuotoista. Me olemme Finlassa ottaneet joitakin aihealueita koskevaa lisätietoa mukaan valmennukseen, ja esimerkiksi unesta on jaettu lisätietoa kiinnostuneille. Vaikka menetelmä sinänsä on ennalta strukturoitu, aiheita voidaan syventää ryhmän tarpeiden mukaan.”, Ikkala lisää.

Ryhmätyöskentely avaa näkökulmia omaan urasuunnitteluun

Ryhmän työskentely jaotellaan tavallisesti neljään iltapäivään, jotta osallistujat ehtivät työstämään ajatuksia tapaamiskertojen välillä. Vaikka valmennuksessa keskitytäänkin osallistujan henkilökohtaiseen työuraan, ryhmätyöskentely on merkittävä osa menetelmää.

”Ryhmä tuottaa tehokkaasti erilaisia näkökulmia ja ideoita, jotka toimivat oman ajattelun tukena. Etenkin ajanhallinnan keinot ja keinottomuus on aihe, jossa ryhmämuotoinen työskentely on erittäin hyödyllistä, sillä ryhmässä eri keinot, vinkit ja lähestymisnäkökulmat tulevat helpommin esiin. Vaikka valmennus perustuukin tiiviiseen vertaisryhmätoteutukseen, valmennuksen loppuvaiheessa osallistujat tekevät henkilökohtaiset työelämätavoitteet ja -suunnitelmat tulevaa varten ja motivoituvat omaa uraansa kohtaan. Menetelmässä edetään jaksoittain ja annetaan tilaa myös henkilökohtaiselle työskentelylle.”

Käsiteltävät aihepiirit liittyvät omaan hyvinvointiin, sosiaalisiin verkostoihin, muutosten ja oman työroolin hallintaan, elinikäiseen oppimiseen sekä omiin tavoitteisiin. Ikkalan mukaan Finlan ensimmäinen Työuran uurtaja -ryhmä on antanut menetelmästä todella positiivista palautetta.

”Hyödyllisimmiksi aiheiksi valmennuksessa koettiin ajanhallinnan näkökulmat sekä oman osaamisen ja oman työn kartoittamiseen liittyvät asiat. Palautteen mukaan valmennus oli tasapainoinen kokonaisuus, ja ryhmätyöskentely koettiin luottamukselliseksi ja helpoksi.”, Ikkala kertoo.

Työuran uurtaja uranhallinnan ja jaksamisen tehokkaana työkaluna

Menetelmää on tutkittu paljon, ja sen vaikutuksista on saatu varsin positiivisia tuloksia. Vaikutustutkimuksen (RCT) mukaan menetelmä lisää henkisiä voimavaroja ja työmotivaatiota sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläköitymisen ajatuksia ja yli kahden viikon sairauspoissaoloja. Menetelmä voikin olla yritykselle oiva uranhallinnan ja jaksamisen työkalu.

”Työterveyshuolto suosittelee menetelmää yritykselle. Yritys ratkaisee itse, mihin tilanteeseen menetelmä soveltuu juuri heille parhaiten ja kenelle valmennus suunnataan: voiko osallistujia tulla koko henkilöstöstä, vai suunnataanko se joillekin kohderyhmille, kuten esimiehille? Työuran uurtaja -menetelmä on työkaluna hyödyllinen muutostilanteissa, ikäjohtamisessa sekä uranhallinnan ja jaksamisen tilanteissa.”, Ikkala kertoo.

Ryhmätyöskentelyn ilmapiiri tehdään Ikkalan mukaan rennoksi ja leppoisaksi, ja aktiivinen keskustelu avaa reilusti uusia näkökulmia oman työuran suunnitteluun.

”Motivaation kannalta on hyvä asia, jos ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen kynnys on kuitenkin matala, sillä osallistujan ei tarvitse valmistautua ryhmätapaamisiin etukäteen. Ilmapiiristä tehdään rento, leppoisa ja luova, eikä menetelmä muistuta perinteisiä luento- tai ryhmätyöskentelytapoja, vaan on pikemminkin valmennus. Tarkoituksena on mennä järjestelmällisesti tehtäviä läpi pienryhmissä ja yhteisesti keskustellen, mutta jokainen osallistuja saa myös henkilökohtaisesti miettiä omia työelämän näkökulmiaan.”, Ikkala lisää.