Case Metso Outotec: Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät kolmanneksella

Kuvassa Riina Ainasvuori, Tuukka Hakala, Heidi Lehtonen, Aki Järvinen, Helena Nieminen ja Minna Arvaja

Finlan ja Metson yhteistyö alkoi kesäkuussa 2018, kun Metso tuli Finlan asiakkaaksi. Siihen asti Metsolla oli ollut oma työterveyshuolto, jossa työterveysyhteistyö oli ollut jo hyvin vahvalla pohjalla. Finlalla oli siis hyvät lähtökohdat entistä vahvemman yhteistyön rakentamiseen yrityksen ja työterveyshuollon välille. Tällä hetkellä Finla hoitaa yhdistyneen Metso Outotecin Tampereen yksikön työterveyshuollon.

Metso Outotecin henkilöstöä hoidetaan Finlassa moniammatillisen tiimiin voimin, johon kuuluvat koordinoiva työterveyslääkäri, koordinoiva työterveyshoitaja, kaksi muuta työterveyshoitajaa sekä työfysioterapeutti. Vastuutiimin lisäksi henkilöstölle on nimettyinä oma työterveyspsykologi, työkykyvalmentaja eli työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija sekä raportointivastaava.

Metso Outotecin puolelta läheisimpinä kumppaneina työterveyshuollon suuntaan toimivat henkilöstöpäällikkö, tehdaspäällikkö, työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut.

Yhteistyö sujuu jouheasti, koska kaikilla on sama päämäärä: tuottaa mahdollisimman hyvät työterveyshuoltopalvelut yrityksen henkilöstölle ja tukea mahdollisimman työkykyisen henkilöstön kautta yrityksen toimintaa. Tämän yhteistyön ja yhteisen päämäärän tuloksena tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolopäivien määrä on laskenut Metso Outotecin Tampereen yksikössä yli kolmanneksella. Millä keinoilla noihin huikeisiin tuloksiin päästiin?

 

Työfysioterapeutin aktiivinen rooli

Finla toi mukanaan työterveysyhteistyöhön työfysioterapeutin aktiivisemman roolin. Työhön liittyvissä tuki- ja liikuntaelinoireissa on hyödynnetty varhaisessa vaiheessa työfysioterapeutin osaamista vastaanotto- ja työpaikkakäynneillä. ”Tavoitteena on ehkäistä ennalta oireiden pitkittyminen ja tukea toimintakykyä ja henkilöiden omaa aktivisuutta”, tiivistää työfysioterapeutti Helena Nieminen.

Yrityksessä on vahva tahtotila ergonomian kohentamiseen ja muun muassa tarpeellisten apuvälineiden hankintaan. Työfysioterapeutti tekee työpaikkakäyntejä työergonomian tarkistamiseksi sekä ohjaa tuki- ja liikuntaelimistöä vähemmän kuormittavia työasentoja ja -liikkeitä. Työpaikkakäyntien pohjalta tehdään tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia ja sovitaan yhdessä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työtehtävien sopeuttamisesta määräajaksi.

Työterveyshuoltotoimia kohdennetaan myös henkilöstöryhmiin, joilla on vasta lieviä mutta toistuvia haasteita työkyvyn suhteen. Työfysioterapeutin, työterveyshoitajan ja työpsykologin yhdessä vetämä räätälöity MetsoFit-kurssi on tästä yksi esimerkki. Kurssi suunnattiin henkilöille, joilla oli omissa elintavoissa parantamisen varaa sekä lieviä tuki- ja liikuntaelinoireita.

”Tehdasalueella on henkilöstön käytössä vapaa-ajalla kuntosali ja liikuntatila. Paljon tämän helpompaa ei omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen enää voi olla, kun ei tarvitse kauas lähteä liikkumaan. On ollut hienoa huomata, että myös työfysioterapeutti ohjaa kuntosaliharjoittelua tuki- ja liikuntaelinvaivoja helpottamaan”, toteaa työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Aki Järvinen.

 

Työkyvyn seuranta ja tukeminen

Työkykyvalmentajien kuuluminen työterveyshuollon tiimiin ja heidän osaamisensa aktiivinen hyödyntäminen oli yksi uusista asioista Metso Outotecin tullessa Finlan asiakkaaksi. Ammatillista kuntoutusta on hyödynnetty enemmän työkyvyn tukitoimena sairauslomilta työhön paluussa ja työkyvyn niin vaatiessa uudelleenkoulutusten käynnistämisessä.

Lisäksi otettiin käyttöön Aino HealthManager -järjestelmä, joka toimii varsinkin esimiehille työkyvyn seurannan tukena ja käytännön työkaluna. HealthManager on tuonut systemaattisuutta työkyvyn seurantaan sekä yritykselle että työterveyshuollolle, ja tämän seurauksena varhaisen tuen keskusteluita käydään aktiivisemmin työpaikalla.

”Työterveyshuolto seuraa poissaoloja säännöllisesti; mikäli joku tuki- ja liikuntaelinoireilu nousee erityisesti esille, pohdimme yhdessä yrityksen kanssa keinoja, joilla asiaan voitaisiin vaikuttaa. Esimerkiksi oireperusteiset tuki- ja liikuntaelinryhmät ovat tulleet osaksi työterveyshuoltoa, kuten olkapääryhmä ja pian alkava selkäryhmä”, kertoo yritystä koordinoiva työterveyshoitaja Heidi Lehtonen.

”Olemme myös järjestäneet herkästi työterveysneuvotteluita, joissa pohditaan ja kartoitetaan pidempiaikaisia työjärjestelyitä, kuntoutusmahdollisuuksia tai työkokeilun/ammatillisen uudelleenkoulutuksen tarpeita henkilön itsensä, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä”, lisää Metso Outotecin henkilöstöpäällikkö Riina Ainasvuori.

 

Työterveyshoitaja toimii myös työkykykoordinaattorina tehtaalla

Koordinoiva työterveyshoitaja toimii myös yhden päivän viikossa työkykykoordinaattorin roolissa tehtaalla esimiesten ja työntekijöiden parissa. Hän muun muassa seuraa muokatun työn tekijöiden ja työkokeilijoiden työssä pärjäämistä. Työkykykoordinaattori osallistuu usein varhaisen tuen keskusteluihin, jotta keskusteluissa saadaan laajempia työkykynäkökulmia ja saadaan tarvittaessa työkykyä tukevia toimia heti vireille myös työterveyshuollon suunnalla. Monesti palaveri päättyy työntekijän kanssa kahden kesken asioiden täsmentämiseen ja ihan konkreettisesti sovittujen jatkotoimien ajanvarauksien tekemiseen.

Työkykykoordinaattorin yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla esimiesten tukena. Alkuvaiheessa usean esimiehen kanssa esimerkiksi harjoiteltiin käytännön tasolla varhaisen tuen keskustelun läpivientiä. Tämän myötä keskusteluihin on saatu lisää syvyyttä ja esimiehille rohkeutta ottaa vaikeampiakin asioita puheeksi. On hyvä muistaa, että työterveyshuoltoon esimies voi purkaa monet murheensa, siellä kuunnellaan ja voidaan ohjata seuraavissa askeleissa eteenpäin ilman, että vaitiolovelvollisuutta rikotaan.

”Finlan palvelut ovat hyvin matalalla kynnyksellä saatavilla ja ihmiset tietävät, minä päivänä työkykykoordinaattori on tehtaalla. Työkykyasiat ovat tulleet osaksi arjen keskusteluita ja tekemistä, eikä niitä oteta puheeksi vain, koska lakisääteisesti niin on pakko tehdä. Haluamme aidosti parantaa ihmisten työkykyä”, tehdaspäällikkö Tuukka Hakala sanoo.

”Onnistunut työkykykoordinaattoriyhteistyö vaatii erittäin kokeneen ja osaavan ammattilaisen, joka ymmärtää ihmisten työkykyä kokonaisvaltaisesti”, Tuukka ja Riina kiittelevät yhteistyötä Heidin kanssa.

Myös työntekijöille työkykykoordinaattori on tehtaalla kuuntelevana korvana. ”Minulle kerrotaan matalalla kynnyksellä asioita, jotka vaatisivat kehittämistä esimerkiksi työolosuhteissa tai vaikkapa työyhteisössä. Minut on myös helppo pysäyttää juttusille, mikäli itsellä on huolia omasta työkyvystä. Vien asioita parhaani mukaan aina eteenpäin”, kertoo koordinoiva työterveyshoitaja ja työkykykoordinaattorina toimiva Heidi Lehtonen.

”Haluan rohkaista työntekijöitä hyödyntämään työterveyden palveluita jo ennen kuin tilanne on niin huono, että pitää jäädä sairauslomalle. Terve ja työkykyinen henkilöstö on meidän kaikkien yhteinen etu, ja sen mahdollistamiseksi on ammattilaiset tukena”, Aki Järvinen sanoo.

”Kaiken hyvän takana on erinomainen yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon välillä sekä moniammatillisen tiimin kesken”, tiivistää työterveyslääkäri Minna Arvaja lopuksi.

 

Ylhäällä olevassa kuvassa vasemmalta lähtien Riina Ainasvuori, Tuukka Hakala, Heidi Lehtonen, Aki Järvinen, Helena Nieminen ja Minna Arvaja.

 

Lue lisää samoista teemoista: