Luonnossa liikkuminen lisää työn imua

Luontoympäristön positiivinen yhteys hyvinvointiin on havaittu useissa eri tutkimuksissa. Voisiko luontoympäristö parantaa myös työssä suoriutumista ja voitaisiinko sen hyvinvointia lisääviä vaikutuksia hyödyntää myös työterveyshuollossa?

Finla Työterveys oli yhteistyökumppanina Jyväskylän yliopiston Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana -tutkimushankkeessa, joka päättyi tämän vuoden elokuussa. Työntekijöiden työhyvinvointia edistävän tutkimushankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää työntekijöiden luonnossa ulkoilun yleisyyttä ja sen yhteyksiä heidän työhyvinvointiinsa ja työssä suoriutumiseen. Hankkeen toinen keskeinen tavoite oli kehittää luontolähtöinen interventio, joka voisi toimia työhyvinvoinnin voimavarana. Luontolähtöisen intervention tarkoituksena on, että siihen osallistuva saa samalla sekä elvyttävän fyysisen ympäristön että sosiaalisen ympäristön tukea. Hankkeessa haluttiin tutkia, edistääkö luontolähtöinen interventio työhyvinvointia ja olisiko ne mahdollista kytkeä osaksi työterveyspalveluja.

Tutkimus perustui 835 suomalaisen työntekijän ja 13 työterveyspalveluiden ammattilaisen kysely-, interventio- ja haastatteluaineistoihin, jotka kerättiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka kokevat luonnossa ulkoilun olevan keskeinen osa heidän omaa elämäntapaansa, ulkoilivat useammin ja pidempään kaikkina vuodenaikoina kuin ne työntekijät, jotka raportoivat pääasiassa elpyvänsä luonnossa. Useammin ja pidempään ulkoilevat kokivat tutkimuksen mukaan korkeampaa työn imua, tarmokkuutta ja omistautumista, ja he myös arvioivat positiivisemmin omaa tuottavuuttansa. Erityisesti ne työntekijät, joilla luonnossa ulkoilua kuuluu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa parhaimmaksi.

Lisäksi interventioryhmillä huomattiin olevan myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden tunnetiloihin ja psykologiseen irrottautumiseen työstä. Tutkimuksen mukaan osallistujat tulivat ryhmän avulla tietoisemmiksi luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mahdolliset ulkoiluun liittyvät häiritsevät kokemukset vähenivät tai poistuivat.

Tutkimus toi tärkeää tietoa LuoVi-intervention ja muiden luontolähtöisten interventioiden edelleen kehittämiseen. Sen toteutti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa toimiva työ- ja organisaatiopsykologian osaamiskeskittymä WOPC, johon kuuluu noin 20 psykologian alan tutkijaa työ- ja organisaatiopsykologian alueelta molemmista yliopistoista.